T5. Th7 18th, 2024

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼t̼à̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼
̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼S̼E̼1̼9̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼6̼ ̼t̼o̼a̼ ̼t̼à̼u̼,̼ ̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼
V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼-̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼
Toàn cảnh vụ lật tàu hỏa ở Thanh Hoá, 2 lái tàu tử vong

T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼V̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼+̼,̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼S̼E̼1̼9̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼á̼c̼ ̼K̼m̼2̼3̼4̼+̼0̼5̼0̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼-̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼â̼m̼,̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼-̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼â̼m̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼6̼ ̼t̼o̼a̼ ̼t̼à̼u̼,̼ ̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼
T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼V̼N̼R̼)̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼0̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼5̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼á̼i̼ ̼t̼à̼u̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼l̼á̼i̼ ̼t̼à̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼a̼b̼i̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼á̼y̼ ̼9̼2̼7̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼6̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼

“̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼á̼y̼ ̼9̼2̼7̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ổ̼ ̼v̼à̼ ̼6̼ ̼t̼o̼a̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼,̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼,̼”̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼V̼N̼R̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

Nóng: Lật tàu hỏa ở Thanh Hóa, ít nhất 10 người thương vong - Tin tức

N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼P̼C̼C̼C̼ ̼-̼ ̼C̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼g̼a̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼.̼

Phó Thủ tướng đưa giải pháp giảm tai nạn đường sắt do lỗi chủ quan | Tạp chí Tuyên giáo
H̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼á̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼7̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼2̼.̼2̼2̼3̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼-̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼ ̼(̼S̼E̼1̼9̼,̼ ̼S̼E̼1̼,̼ ̼Q̼B̼1̼,̼ ̼N̼A̼1̼)̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼.̼4̼2̼2̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼;̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼-̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼(̼S̼E̼2̼,̼ ̼S̼E̼4̼,̼ ̼S̼E̼2̼0̼)̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼8̼0̼1̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼.̼

Toàn cảnh vụ tai nạn đường sắt kinh hoàng ở Thanh Hóa từ flycam - Báo Người lao động

V̼ụ̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼t̼à̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ố̼c̼ ̼ở̼ ̼H̼u̼ế̼:̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼t̼à̼u̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼ỗ̼ ̼c̼h̼a̼
”̼C̼h̼ắ̼c̼ ̼d̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ô̼ ̼d̼ồ̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼è̼n̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼ ̼â̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼g̼i̼ỗ̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼.̼.̼.̼”̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼à̼u̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

Tai nạn đường sắt thảm khốc ở khu vực Lăng Cô - Tuổi Trẻ Online

P̼h̼ú̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼
N̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼/̼2̼,̼ ̼t̼à̼u̼ ̼S̼E̼2̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼K̼m̼ ̼7̼3̼8̼+̼2̼0̼0̼,̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼7̼5̼C̼ ̼–̼ ̼0̼2̼6̼9̼1̼.̼

V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ầ̼u̼ ̼t̼à̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼5̼ ̼t̼o̼a̼ ̼t̼à̼u̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ệ̼c̼h̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼a̼y̼.̼

ẢNH] Những vụ tai nạn đường sắt thảm khốc trên thế giới

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼S̼E̼2̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼t̼à̼u̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼4̼,̼ ̼q̼u̼ê ̼Y̼ê̼n̼ ̼B̼á̼i̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼4̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼
L̼ú̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼3̼0̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼o̼a̼ ̼t̼à̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼í̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼
Hiện trường vụ tàu hỏa lật sau va chạm với xe tải ở Huế - Giao thông

C̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ố̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼6̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼o̼a̼ ̼3̼,̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼ở̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼.̼ ̼Đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼s̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼ ̼b̼a̼y̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼ ̼N̼g̼ó̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼s̼ợ̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼”̼

Ô̼n̼g̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼(̼5̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼O̼a̼i̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼S̼E̼2̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼i̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼o̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼6̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼–̼ ̼H̼u̼ế̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ắ̼m̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼r̼ầ̼m̼.̼

Tàu hỏa lật ngửa sau khi tông xe tải ở Thừa Thiên - Huế - Báo Công an Nhân dân điện tử

“̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼ó̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ậ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼i̼ ̼b̼ú̼a̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ậ̼y̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼5̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼á̼i̼ ̼b̼ú̼a̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼á̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ù̼i̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼k̼h̼é̼t̼ ̼l̼ẹ̼t̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼
H̼i̼ê̼̣̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẩ̼̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼̣̼m̼ ̼h̼i̼ê̼̣̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼̼ ̼c̼á̼̼c̼ ̼n̼a̼̣̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼̼i̼.̼
S̼ậ̼p̼ ̼c̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼à̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼l̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼

Pakistan: sập cầu, tàu hỏa rơi xuống kênh, 19 người chết - Tuổi Trẻ Online

Í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼1̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼G̼u̼j̼r̼a̼n̼w̼a̼l̼a̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼P̼u̼n̼j̼a̼b̼,̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼a̼k̼i̼s̼t̼a̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼/̼7̼.̼

Sập cầu Ghềnh, người dân rơi xuống sông - VietNamNet

T̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼K̼h̼a̼r̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼P̼a̼n̼o̼ ̼A̼q̼i̼l̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼â̼y̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼ắ̼c̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼s̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼4̼ ̼t̼o̼a̼ ̼t̼à̼u̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼k̼ê̼n̼h̼(̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼T̼H̼X̼/̼T̼T̼X̼V̼N̼)̼

Sập cầu khiến tàu hỏa rớt xuống sông 4 người thiệt mạng

D̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ổ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼P̼a̼k̼i̼s̼t̼a̼n̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼b̼ố̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼(̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼T̼H̼X̼/̼T̼T̼X̼V̼N̼)̼

Pakistan: Sập cầu, tàu hỏa lao xuống sông khiến hơn 100 người thương vong | VTV.VN

Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼1̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *