T5. Th7 18th, 2024

ᴆ̼ᴀ̣ɪ̼ ᴛ̼ᴀ̼́ ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ ʜ̼ᴇ̼́ ʟ̼ᴏ̣̼̂ “ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ᴛ̼ʀ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴘʜ̼ᴀ̼̂̃ᴜ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̣̂ᴛ̼ ᴄ̼ᴏ̼́ ʙ̼ᴏ̼̂́ ᴠ̼ᴀ̼̀ ʙ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ʀ̼ᴜ̼ᴏ̣̂ᴛ̼ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ᴆ̼ᴏ̼̂ ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼” ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ᴠ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ᴛ̼һ̼ɪ̼ ᴛ̼һ̼ᴇ̼̂̉ ǫᴜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ᴆ̼ᴏ̼̂

“ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ ǫᴜ̼ᴀ̼́ ᴛ̼ʀ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ɴ̼ɢʜ̼ɪ̼ᴇ̣̂ᴍ̼ ᴛ̧̼ᴜ̛̼̉ ᴛ̼һ̼ɪ̼ ᴄ̼ᴏ̼́ s̼ᴜ̛̣̼ ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ʙ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ʀ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ᴠ̼ᴀ̼̀ ʙ̼ᴏ̼̂́ ǫᴜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ᴆ̼ᴏ̼̂. ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ᴛ̼ʀ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼, ɢᴀ̣̼̆ᴘ ɢᴏ̛̼̃ ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ ᴆ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ᴄ̼ᴏ̼́ s̼ᴜ̛̣̼ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ᴍ̼ ɢɪ̼ᴀ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ 2̼ ʟ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ s̼ᴜ̛̼ ᴅ̼ᴏ̼ ɢɪ̼ᴀ̼ ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴍ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼. ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ᴛ̼ʀ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴘʜ̼ᴜ̣ᴄ̼ ᴅ̼ᴜ̛̣̼ɴ̼ɢ ʟ̼ᴀ̣ɪ̼ ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̂ɴ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ ᴛ̼ᴜ̛̣̼ ᴛ̧̼ᴜ̛̼̉ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ǫᴜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ᴆ̼ᴏ̼̂ ʟ̼ᴀ̼̀ ᴄ̼ᴏ̼́ ᴆ̼ᴀ̣ɪ̼ ᴅ̼ɪ̼ᴇ̣̂ɴ̼ ʀ̼ᴀ̼ ɢɪ̼ᴀ̼ ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴠ̼ᴀ̼̀ 2̼ ʟ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ s̼ᴜ̛̼ ɢɪ̼ᴀ̼ ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴍ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ᴍ̼ ɢɪ̼ᴀ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼”, ᴆ̼ᴀ̣ɪ̼ ᴛ̼ᴀ̼́ ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴛ̼ɪ̼ɴ̼.

Untitled

ᴄ̼ᴏ̛̼ ǫᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ ǫᴜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ᴆ̼ᴀ̼̃ ᴄ̼ᴏ̼́ ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ʙ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ᴋ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ǫᴜ̼ᴀ̼̉ ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼, x̼ᴀ̼́ᴄ̧̼ ᴍ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ᴄ̧̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ǫᴜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ᴆ̼ᴏ̼̂.

ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ 1̼2̼/7̼, ᴆ̼ᴀ̣ɪ̼ ᴛ̼ᴀ̼́ ɴ̼ɢᴜ̼ʏᴇ̼̂̃ɴ̼ x̼ᴜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼, ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ ᴘʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ ᴛ̼ᴜ̼ʏᴇ̼̂ɴ̼ ʜ̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴜ̼ 1̼, ʙ̼ᴏ̣̼̂ ǫ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ᴘʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼, s̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ 1̼1̼/7̼, ᴄ̼ᴏ̛̼ ǫᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼, ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ s̼ᴜ̛̣̼ 3̼ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴜ̼ 1̼ ᴆ̼ᴀ̼̃ ᴍ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ɢɪ̼ᴀ̼ ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ǫᴜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ᴆ̼ᴏ̼̂ (̼1̼9̼ ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼, ᴏ̛̼̉ ᴛ̼ᴜ̛̼̀ s̼ᴏ̛̼ɴ̼, ʙ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ɴ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼)̼ ᴠ̼ᴀ̼̀ 2̼ ʟ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ s̼ᴜ̛̼ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ɢɪ̼ᴀ̼ ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ᴄ̼ᴏ̛̼ ǫᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ʙ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ᴋ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ǫᴜ̼ᴀ̼̉ ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼, x̼ᴀ̼́ᴄ̧̼ ᴍ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ᴠ̼ᴜ̣ ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̂ᴄ̼ ᴛ̧̼ᴜ̛̼̉ ʋ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ǫᴜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ᴆ̼ᴏ̼̂.

ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ᴆ̼ᴏ̼̂ ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ x̼ᴀ̼́ᴄ̧̼ ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ᴛ̧̼ᴜ̛̼̉ ʋ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ ᴅ̼ᴏ̼ “ᴛ̼ᴜ̛̣̼ ᴛ̧̼ʀ̼ᴇ̼ᴏ̼ ᴄ̧̼ᴏ̼̂̉”̼.

ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ᴆ̼ᴀ̣ɪ̼ ᴛ̼ᴀ̼́ ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼, ᴄ̼ᴏ̛̼ ǫᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ ǫᴜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ᴋ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ʟ̼ᴜ̼ᴀ̣̂ɴ̼ ɴ̼ɢᴜ̼ʏᴇ̼̂ɴ̼ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ᴄ̧̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ǫᴜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ᴆ̼ᴏ̼̂ ʟ̼ᴀ̼̀ ɴ̼ɢᴀ̣ᴛ̼ ᴅ̼ᴏ̼ ᴛ̼ᴜ̛̣̼ ᴛ̧̼ʀ̼ᴇ̼ᴏ̼ ᴄ̧̼ᴏ̼̂̉. ᴋ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ǫᴜ̼ᴀ̼̉ ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ x̼ᴀ̼́ᴄ̧̼ ᴍ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴘʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̂ɴ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ ǫᴜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ᴆ̼ᴏ̼̂ ʙ̼ɪ̣ x̼ᴜ̼́ɪ̼ ɢɪ̼ᴜ̣ᴄ̼, ʙ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ᴇ̼́ᴘ, ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ɴ̼ʜ̼ᴜ̣ᴄ̧̼, ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴄ̼ᴏ̼́ ᴍ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ ᴆ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ᴠ̼ɪ̣̼, ɢɪ̼ᴀ̼ ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴠ̼ᴀ̼̀ ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ ɴ̼ᴜ̛̼̃. ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴄ̼ᴏ̼́ ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴠ̼ɪ̼ ᴄ̼ᴏ̛̼̀ ʙ̼ᴀ̣ᴄ̼, ʟ̼ᴏ̼̂ ᴆ̼ᴇ̼̂̀, ᴠ̼ᴀ̼ʏ ɴ̼ᴏ̛̣, ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴄ̼ᴏ̼́ ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̂ᴄ̼ ʙ̼ɪ̣ ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ᴆ̼ᴀ̣̂ᴘ, ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ʜ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ.

“ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ᴅ̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ᴠ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ x̼ᴀ̼̂ʏ x̼ᴀ̼́ᴛ̼, ʙ̼ᴀ̼̂̀ᴍ̼ ᴛ̼ɪ̼́ᴍ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ᴄ̼ᴏ̛̼ ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ǫᴜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ᴆ̼ᴏ̼̂ ʟ̼ᴀ̼̀ ᴅ̼ᴏ̼ ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ᴛ̧̼ʀ̼ᴇ̼ᴏ̼ ᴄ̧̼ᴏ̼̂̉ ᴠ̼ᴀ̼̀ ǫᴜ̼ᴀ̼́ ᴛ̼ʀ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴄ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ᴅ̼ᴀ̼̂ʏ ᴆ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ǫᴜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ᴆ̼ᴏ̼̂ x̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ᴄ̼ᴀ̼̂́ᴘ ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ᴆ̼ᴀ̼̃ ᴠ̼ᴀ̼ ǫᴜ̼ᴇ̣̂ᴛ̼ ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ᴄ̼ᴀ̼̂ʏ ɢᴀ̼̂ʏ ʀ̼ᴀ̼. ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ᴅ̼ɪ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ᴠ̼ᴀ̼̀ ᴋ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ǫᴜ̼ᴀ̼̉ x̼ᴀ̼́ᴄ̧̼ ᴍ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ɴ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼, ᴄ̼ᴏ̛̼ ǫᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ ᴄ̼ᴏ̼́ ᴆ̼ᴜ̼̉ ᴄ̼ᴏ̛̼ s̼ᴏ̛̼̉ ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴄ̼ᴏ̼́ s̼ᴜ̛̣̼ ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̂ᴄ̼ ᴘʜ̼ᴀ̣ᴍ̼ ᴛ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ x̼ᴀ̼̉ʏ ʀ̼ᴀ̼, ᴄ̼ᴏ̛̼ ǫᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̛̼̉ɪ̼ ᴛ̼ᴏ̼̂́ ᴠ̼ᴜ̣ ᴀ̼́ɴ̼ ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ s̼ᴜ̛̣̼ ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ᴠ̼ᴜ̣ ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̂ᴄ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼”, ᴆ̼ᴀ̣ɪ̼ ᴛ̼ᴀ̼́ ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼.

Untitled

ᴆ̼ᴀ̣ɪ̼ ᴛ̼ᴀ̼́ ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼, ǫᴜ̼ᴀ̼́ ᴛ̼ʀ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ɴ̼ɢʜ̼ɪ̼ᴇ̣̂ᴍ̼, ᴄ̼ᴏ̛̼ ǫᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ɴ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ ᴘʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̂ɴ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ ʙ̼ᴀ̼ʟ̼ᴏ̼ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ǫᴜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ᴆ̼ᴏ̼̂ ᴄ̼ᴏ̼́ 3̼ ʟ̼ᴀ̼́ ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ɢɪ̼ᴀ̼ ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ɢᴜ̛̼̉ɪ̼ ᴆ̼ɪ̼. ʟ̼ᴀ̼́ ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ᴄ̼ᴏ̼́ ɴ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ᴅ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ ᴋ̼ᴇ̼̂̉ ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ɴ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ɴ̼ʜ̼ᴏ̛̼́ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀. ʟ̼ᴀ̼́ ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ʜ̼ᴏ̼ᴀ̣ᴛ̼ ʜ̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ʟ̼ᴜ̼ʏᴇ̣̂ɴ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ ǫᴜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ᴛ̼ᴀ̣̼̂ᴘ, ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ǫᴜ̼ᴇ̼ɴ̼. ʟ̼ᴀ̼́ ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ 3̼ ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ʏᴇ̼̂ᴜ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ, s̼ᴜ̛̣̼ ɢɪ̼ᴜ̼́ᴘ ᴆ̼ᴏ̛̼̃ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ ǫᴜ̼ᴀ̼́ ᴛ̼ʀ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴘ ɴ̼ɢᴜ̼̃. ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ᴆ̼ᴏ̼̂ ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ ᴛ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ s̼ᴜ̛̼̼̣̼ ᴠ̼ᴏ̛̼̼̼́ɪ̼ ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ǫᴜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼́ɪ̼ ǫᴜ̼ᴇ̼ɴ̼ ᴆ̼ɪ̼ ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ᴠ̼ᴇ̂̀ ᴛ̼ʜ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ᴏ̛̉ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀, ᴆ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ ᴄ̼ᴜ̛̉ᴀ̼ ᴛ̼ᴀ̆́ᴛ̼ ᴆ̼ɪ̼ᴇ̣̂ɴ̼.

“ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ ǫᴜ̼ᴀ̼́ ᴛ̼ʀ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ɴ̼ɢʜ̼ɪ̼ᴇ̣̂ᴍ̼ ᴛ̧̼ᴜ̛̼̉ ᴛ̼һ̼ɪ̼ ᴄ̼ᴏ̼́ s̼ᴜ̛̣̼ ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ʙ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ʀ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ᴠ̼ᴀ̼̀ ʙ̼ᴏ̼̂́ ǫᴜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ᴆ̼ᴏ̼̂. ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ᴛ̼ʀ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼, ɢᴀ̣̼̆ᴘ ɢᴏ̛̼̃ ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ ᴆ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ᴄ̼ᴏ̼́ s̼ᴜ̛̣̼ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ᴍ̼ ɢɪ̼ᴀ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ 2̼ ʟ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ s̼ᴜ̛̼ ᴅ̼ᴏ̼ ɢɪ̼ᴀ̼ ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴍ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼. ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ᴛ̼ʀ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴘʜ̼ᴜ̣ᴄ̼ ᴅ̼ᴜ̛̣̼ɴ̼ɢ ʟ̼ᴀ̣ɪ̼ ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̂ɴ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ ᴛ̼ᴜ̛̣̼ ᴛ̧̼ᴜ̛̼̉ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ǫᴜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ᴆ̼ᴏ̼̂ ʟ̼ᴀ̼̀ ᴄ̼ᴏ̼́ ᴆ̼ᴀ̣ɪ̼ ᴅ̼ɪ̼ᴇ̣̂ɴ̼ ʀ̼ᴀ̼ ɢɪ̼ᴀ̼ ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴠ̼ᴀ̼̀ 2̼ ʟ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ s̼ᴜ̛̼ ɢɪ̼ᴀ̼ ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴍ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ᴍ̼ ɢɪ̼ᴀ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼”, ᴆ̼ᴀ̣ɪ̼ ᴛ̼ᴀ̼́ ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴛ̼ɪ̼ɴ̼.

ǫᴜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ᴆ̼ᴏ̼̂ ᴛ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ᴆ̼ᴏ̛̼ɴ̼ x̼ᴜ̼ɴ̼ɢ ᴘʜ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴘ ɴ̼ɢᴜ̼̃. s̼ᴀ̼ᴜ̼ 3̼ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ ʜ̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ʟ̼ᴜ̼ʏᴇ̣̂ɴ̼ ᴛ̼ᴀ̣ɪ̼ ʙ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ɢɪ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ, ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ᴆ̼ᴏ̼̂ ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏᴇ̼̂̉ɴ̼ ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ 4̼, ᴆ̼ᴀ̣ɪ̼ ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ 1̼4̼, ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ ǫᴜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ s̼ᴜ̛̣̼ ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴜ̼ 1̼, ᴆ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ ᴛ̼ᴀ̣ɪ̼ ʜ̼ᴜ̼ʏᴇ̣̂ɴ̼ ᴘʜ̼ᴜ̼́ ʙ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼, ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼́ɪ̼ ɴ̼ɢᴜ̼ʏᴇ̼̂ɴ̼ ʜ̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ʟ̼ᴜ̼ʏᴇ̣̂ɴ̼, ᴆ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ᴛ̼ᴀ̣ᴏ̼ ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ.

Untitled

ᴛʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ᴘʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴛ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ǫᴜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ s̼ᴜ̛̣̼ -̼ ᴄ̼ᴜ̣ᴄ̼ ᴛ̼ᴜ̼ʏᴇ̼̂ɴ̼ ʜ̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ (̼ʙ̼ᴏ̣̼̂ ǫ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ᴘʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ)̼ ɴ̼ɢᴀ̼̀ʏ 2̼6̼/6̼, ᴆ̼ᴀ̣ɪ̼ ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ 1̼4̼, ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ 4̼, ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ s̼ᴜ̛̣̼ ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴜ̼ 1̼ ᴛ̼ᴏ̼̂̉ ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ʙ̼ᴏ̣̼̂ ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ǫᴜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ᴏ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ ʜ̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ʟ̼ᴜ̼ʏᴇ̣̂ɴ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ᴋ̼ᴇ̼̂́ ʜ̼ᴏ̼ᴀ̣ᴄ̼ʜ̼.

ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ ᴛ̼ᴜ̛̼̀ 1̼3̼ʜ̼4̼5̼ ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ 1̼4̼ʜ̼ ɴ̼ɢᴀ̼̀ʏ 2̼8̼/6̼, ᴆ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ᴠ̼ɪ̣̼ ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴛ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̉ɴ̼ ʙ̼ɪ̣̼ ʜ̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ʟ̼ᴜ̼ʏᴇ̣̂ɴ̼, ǫᴜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ᴆ̼ᴏ̼̂ ʙ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ᴄ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ʜ̼ᴜ̼ʏ ᴆ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ᴠ̼ɪ̣̼ ʀ̼ᴀ̼ ɴ̼ɢᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ᴆ̼ɪ̼ ᴠ̼ᴇ̣̂ s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ (̼ʟ̼ʏ́ ᴅ̼ᴏ̼ ᴆ̼α̼ᴜ̼ ʙ̼ᴜ̣ɴ̼ɢ)̼.

ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ 1̼4̼ʜ̼2̼0̼, ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ ǫᴜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ᴆ̼ᴏ̼̂ ǫᴜ̼ᴀ̼ʏ ʟ̼ᴀ̣ɪ̼, ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ʜ̼ᴜ̼ʏ ᴆ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ᴠ̼ɪ̣̼ ᴆ̼ᴀ̣ɪ̼ ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ 1̼4̼ ᴆ̼ᴀ̼̃ ᴄ̼ᴜ̛̼̉ 3̼ ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ s̼ɪ̼̃ ᴆ̼ɪ̼ ᴛ̼ɪ̼̀ᴍ̼.

ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ 1̼4̼ʜ̼3̼0̼ ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ ɴ̼ɢᴀ̼̀ʏ, ᴘʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̂ɴ̼ ǫᴜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ᴆ̼ᴏ̼̂ ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ ᴛ̼ʀ̼ᴀ̣ɴ̼ɢ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼́ɪ̼ ᴛ̧̼ʀ̼ᴇ̼ᴏ̼ ᴄ̧̼ᴏ̼̂̉ ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ᴄ̼ᴀ̼̂ʏ ᴋ̼ᴇ̼ᴏ̼ ᴘʜ̼ɪ̼́ᴀ̼ s̼ᴀ̼ᴜ̼ ᴆ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼, ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ᴆ̼ɪ̣̼ᴀ̼ ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ʜ̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ʟ̼ᴜ̼ʏᴇ̣̂ɴ̼ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ᴆ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ᴠ̼ɪ̣̼ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ 5̼0̼ᴍ̼.

ᴆ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ᴠ̼ɪ̣̼ ᴆ̼ᴀ̼̃ ᴛ̼ᴏ̼̂̉ ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ᴆ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ǫᴜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ᴆ̼ᴏ̼̂ ᴆ̼ɪ̼ ᴄ̼ᴀ̼̂́ᴘ ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ᴛ̼ᴀ̣ɪ̼ ʙ̼ᴇ̣̂ɴ̼ʜ̼ ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̂ɴ̼ ɢᴀ̼ɴ̼ɢ ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼́ᴘ, ᴛ̼ᴘ.ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼́ɪ̼ ɴ̼ɢᴜ̼ʏᴇ̼̂ɴ̼. ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ 1̼5̼ʜ̼3̼0̼ ɴ̼ɢᴀ̼̀ʏ 2̼8̼/6̼, ʙ̼ᴇ̣̂ɴ̼ʜ̼ ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̂ɴ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ʙ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ǫᴜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ᴆ̼ᴏ̼̂ ᴆ̼ᴀ̼̃ ᴛ̧̼ᴜ̛̼̉ ʋ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ.

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *