CN. Th6 23rd, 2024

T͢h͢i͢ ͢t͢h͢ể͢ ͢b͢é͢ ͢t͢r͢a͢i͢ ͢1͢0͢ ͢t͢u͢ổ͢i͢ ͢v͢ẫ͢n͢ ͢n͢ằ͢m͢ ͢c͢h͢ờ͢ ͢c͢h͢a͢ ͢đ͢i͢ ͢b͢i͢ể͢n͢ ͢v͢ề͢ ͢đ͢ể͢ ͢n͢h͢ì͢n͢ ͢m͢ặ͢t͢ ͢l͢ầ͢n͢ ͢c͢u͢ố͢i͢,͢ ͢c͢ă͢n͢ ͢n͢h͢à͢ ͢n͢h͢ỏ͢ ͢d͢ư͢ớ͢i͢ ͢c͢h͢â͢n͢ ͢n͢ú͢i͢ ͢b͢a͢o͢ ͢t͢r͢ù͢m͢ ͢k͢h͢ô͢n͢g͢ ͢k͢h͢í͢ ͢t͢a͢n͢g͢ ͢t͢h͢ư͢ơ͢n͢g͢ ͢v͢ớ͢i͢ ͢3͢ ͢c͢h͢i͢ế͢c͢ ͢q͢u͢a͢n͢ ͢t͢à͢i͢ ͢đ͢ặ͢t͢ ͢s͢o͢n͢g͢ ͢s͢o͢n͢g͢.͢ ͢

N̼h̼ì̼n̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼i̼ ̼n̼g̼ô̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼M̼a̼i̼ ̼

C͢h͢i͢ề͢u͢ ͢n͢a͢y͢,͢ ͢đ͢ế͢n͢ ͢t͢h͢ă͢m͢ ͢g͢i͢a͢ ͢đ͢ì͢n͢h͢ ͢c͢h͢á͢u͢ ͢L͢ê͢ ͢Q͢u͢a͢n͢g͢ ͢T͢h͢ọ͢ ͢(͢1͢0͢ ͢t͢u͢ổ͢i͢,͢ ͢n͢g͢ụ͢ ͢x͢ã͢ ͢P͢h͢ư͢ớ͢c͢ ͢T͢ỉ͢n͢h͢,͢ ͢h͢u͢y͢ệ͢n͢ ͢L͢o͢n͢g͢ ͢Đ͢i͢ề͢n͢,͢ ͢t͢ỉ͢n͢h͢ ͢B͢à͢ ͢R͢ị͢a͢ ͢–͢ ͢V͢ũ͢n͢g͢ ͢T͢à͢u͢)͢,͢ ͢g͢i͢a͢ ͢đ͢ì͢n͢h͢ ͢v͢à͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢i͢ ͢d͢â͢n͢ ͢k͢h͢u͢ ͢l͢à͢n͢g͢ ͢c͢h͢à͢i͢ ͢ấ͢p͢ ͢P͢h͢ư͢ớ͢c͢ ͢L͢ộ͢c͢ ͢v͢ẫ͢n͢ ͢c͢h͢ư͢a͢ ͢h͢ế͢t͢ ͢b͢à͢n͢g͢ ͢h͢o͢à͢n͢g͢ ͢v͢ớ͢i͢ ͢3͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢i͢ ͢c͢h͢ế͢t͢ ͢t͢r͢o͢n͢g͢ ͢v͢ụ͢ ͢t͢a͢i͢ ͢n͢ạ͢n͢ ͢l͢à͢m͢ ͢6͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢i͢ ͢t͢ử͢ ͢v͢o͢n͢g͢ ͢x͢ả͢y͢ ͢r͢a͢ ͢t͢r͢ư͢ớ͢c͢ ͢đ͢ó͢.͢ ͢T͢r͢ư͢ớ͢c͢ ͢đ͢ó͢ ͢ ͢t͢r͢ê͢n͢ ͢T͢ỉ͢n͢h͢ ͢l͢ộ͢ ͢4͢4͢,͢ ͢x͢e͢ ͢t͢ả͢i͢ ͢đ͢ô͢n͢g͢ ͢l͢ạ͢n͢h͢ ͢d͢o͢ ͢N͢g͢u͢y͢ễ͢n͢ ͢V͢ă͢n͢ ͢K͢h͢o͢a͢ ͢(͢3͢1͢ ͢t͢u͢ổ͢i͢,͢ ͢n͢g͢ụ͢ ͢Đ͢ồ͢n͢g͢ ͢N͢a͢i͢)͢ ͢l͢á͢i͢ ͢t͢ừ͢ ͢T͢P͢ ͢B͢à͢ ͢R͢ị͢a͢ ͢v͢ề͢

͢t͢r͢u͢n͢g͢ ͢t͢â͢m͢ ͢h͢u͢y͢ệ͢n͢ ͢L͢o͢n͢g͢ ͢Đ͢i͢ề͢n͢.͢ ͢K͢h͢i͢ ͢đ͢ế͢n͢ ͢đ͢o͢ạ͢n͢ ͢g͢ầ͢n͢ ͢N͢h͢à͢ ͢m͢á͢y͢ ͢X͢ử͢ ͢l͢ý͢ ͢k͢h͢í͢ ͢D͢i͢n͢h͢ ͢C͢ố͢,͢ ͢x͢ã͢ ͢A͢n͢ ͢N͢g͢ã͢i͢,͢ ͢h͢u͢y͢ệ͢n͢ ͢L͢o͢n͢g͢ ͢Đ͢i͢ề͢n͢ ͢(͢t͢ỉ͢n͢h͢ ͢B͢à͢ ͢R͢ị͢a͢ ͢-͢ ͢V͢ũ͢n͢g͢ ͢T͢à͢u͢)͢,͢ ͢t͢à͢i͢ ͢x͢ế͢ ͢b͢ị͢ ͢l͢ạ͢c͢ ͢t͢a͢y͢ ͢l͢á͢i͢,͢ ͢t͢ô͢n͢g͢ ͢v͢à͢o͢ ͢2͢ ͢x͢e͢ ͢m͢á͢y͢ ͢l͢ư͢u͢ ͢t͢h͢ô͢n͢g͢ ͢n͢g͢ư͢ợ͢c͢ ͢c͢h͢i͢ề͢u͢.͢ ͢L͢ự͢c͢ ͢t͢ô͢n͢g͢ ͢m͢ạ͢n͢h͢ ͢k͢h͢i͢ế͢n͢ ͢n͢h͢ữ͢n͢g͢ ͢n͢ạ͢n͢ ͢n͢h͢â͢n͢ ͢v͢ă͢n͢g͢ ͢t͢ứ͢ ͢t͢u͢n͢g͢ ͢l͢à͢m͢ ͢5͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢i͢ ͢c͢h͢ế͢t͢ ͢t͢ạ͢i͢ ͢c͢h͢ỗ͢,͢ ͢1͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢i͢ ͢t͢ử͢ ͢v͢o͢n͢g͢ ͢t͢ạ͢i͢ ͢b͢ệ͢n͢h͢ ͢v͢i͢ệ͢n͢.͢ ͢N͢h͢ữ͢n͢g͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢i͢ ͢x͢ấ͢u͢ ͢s͢ố͢ ͢đ͢ư͢ợ͢c͢ ͢x͢á͢c͢ ͢đ͢ị͢n͢h͢ ͢g͢ồ͢m͢:͢ ͢C͢h͢ị͢ ͢V͢õ͢ ͢T͢h͢ị͢ ͢M͢ỹ͢ ͢D͢u͢n͢g͢ ͢(͢4͢9͢ ͢t͢u͢ổ͢i͢)͢,͢ ͢c͢h͢ị͢

͢N͢g͢u͢y͢ễ͢n͢ ͢T͢h͢ị͢ ͢K͢i͢m͢ ͢L͢o͢n͢g͢ ͢(͢2͢9͢ ͢t͢u͢ổ͢i͢)͢,͢ ͢c͢h͢á͢u͢ ͢L͢ê͢ ͢Q͢u͢a͢n͢g͢ ͢T͢h͢ọ͢,͢ ͢v͢ợ͢ ͢c͢h͢ồ͢n͢g͢ ͢a͢n͢h͢ ͢L͢ê͢ ͢H͢ữ͢u͢ ͢T͢r͢ư͢ờ͢n͢g͢ ͢(͢2͢8͢ ͢t͢u͢ổ͢i͢)͢ ͢-͢ ͢c͢h͢ị͢ ͢L͢ê͢ ͢T͢h͢ị͢ ͢M͢ỹ͢ ͢H͢ạ͢n͢h͢ ͢(͢1͢9͢ ͢t͢u͢ổ͢i͢)͢ ͢v͢à͢ ͢c͢o͢n͢ ͢t͢r͢a͢i͢ ͢c͢h͢ư͢a͢ ͢t͢r͢ò͢n͢ ͢t͢u͢ổ͢i͢ ͢L͢ê͢ ͢H͢o͢à͢n͢g͢ ͢B͢ả͢o͢ ͢N͢g͢ọ͢c͢ ͢(͢đ͢ề͢u͢ ͢n͢g͢ụ͢ ͢T͢P͢ ͢B͢à͢ ͢R͢ị͢a͢)͢.͢ ͢T͢à͢i͢ ͢x͢ế͢ ͢K͢h͢o͢a͢ ͢b͢ị͢ ͢t͢ạ͢m͢ ͢g͢i͢ữ͢ ͢n͢g͢a͢y͢ ͢s͢a͢u͢ ͢đ͢ó͢.͢ ͢G͢ầ͢n͢ ͢m͢ộ͢t͢ ͢n͢g͢à͢y͢ ͢t͢r͢ô͢i͢ ͢q͢u͢a͢ ͢n͢h͢ư͢n͢g͢ ͢c͢h͢ị͢ ͢B͢ạ͢c͢h͢ ͢T͢h͢ị͢ ͢P͢h͢ụ͢n͢g͢ ͢(͢m͢ẹ͢ ͢c͢h͢á͢u͢ ͢T͢h͢ọ͢)͢ ͢v͢ẫ͢n͢ ͢c͢h͢ư͢a͢ ͢t͢i͢n͢ ͢v͢à͢o͢ ͢c͢á͢i͢ ͢c͢h͢ế͢t͢ ͢c͢ủ͢a͢ ͢c͢o͢n͢ ͢m͢ì͢n͢h͢.͢ ͢C͢h͢ị͢ ͢n͢ó͢i͢ ͢t͢r͢o͢n͢g͢ ͢t͢i͢ế͢n͢g͢ ͢n͢ấ͢c͢ ͢n͢g͢h͢ẹ͢n͢:͢ ͢“͢N͢ế͢u͢ ͢k͢h͢ô͢n͢g͢ ͢c͢ó͢

͢t͢ì͢n͢h͢ ͢h͢u͢ố͢n͢g͢ ͢t͢ô͢i͢ ͢v͢à͢o͢ ͢đ͢ổ͢ ͢x͢ă͢n͢g͢,͢ ͢k͢h͢ô͢n͢g͢ ͢g͢ử͢i͢ ͢T͢h͢ọ͢ ͢q͢u͢a͢ ͢đ͢i͢ ͢n͢h͢ờ͢ ͢x͢e͢ ͢c͢ủ͢a͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢i͢ ͢k͢h͢á͢c͢ ͢t͢h͢ì͢ ͢s͢ự͢ ͢v͢i͢ệ͢c͢ ͢đ͢ã͢ ͢k͢h͢ô͢n͢g͢ ͢n͢h͢ư͢ ͢t͢h͢ế͢ ͢n͢à͢y͢.͢”͢ ͢N͢g͢ư͢ờ͢i͢ ͢m͢ẹ͢ ͢k͢ể͢,͢ ͢t͢r͢ư͢a͢ ͢h͢ô͢m͢ ͢q͢u͢a͢ ͢c͢h͢ở͢ ͢c͢ả͢ ͢b͢a͢ ͢đ͢ứ͢a͢ ͢c͢o͢n͢ ͢g͢ồ͢m͢ ͢T͢h͢ọ͢ ͢v͢à͢ ͢h͢a͢i͢ ͢c͢h͢ị͢ ͢g͢á͢i͢ ͢đ͢a͢n͢g͢ ͢h͢ọ͢c͢ ͢l͢ớ͢p͢ ͢7͢ ͢v͢à͢ ͢1͢1͢ ͢r͢a͢ ͢T͢P͢ ͢B͢à͢ ͢R͢ị͢a͢ ͢s͢ắ͢m͢ ͢đ͢ồ͢.͢ ͢Đ͢ư͢ợ͢c͢ ͢n͢ử͢a͢ ͢đ͢ư͢ờ͢n͢g͢ ͢t͢h͢ì͢ ͢x͢e͢ ͢h͢ế͢t͢ ͢x͢ă͢n͢g͢,͢ ͢c͢h͢ị͢ ͢P͢h͢ụ͢n͢g͢ ͢v͢à͢o͢ ͢c͢â͢y͢ ͢x͢ă͢n͢g͢ ͢đ͢ổ͢ ͢t͢h͢ì͢ ͢g͢ặ͢p͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢i͢ ͢c͢ù͢n͢g͢ ͢x͢ó͢m͢ ͢V͢õ͢ ͢T͢h͢ị͢ ͢M͢ỹ͢ ͢D͢u͢n͢g͢.͢ ͢T͢h͢ấ͢y͢ ͢đ͢i͢ ͢c͢ù͢n͢g͢ ͢đ͢ư͢ờ͢n͢g͢ ͢t͢r͢o͢n͢g͢ ͢k͢h͢i͢ ͢x͢e͢ ͢m͢ì͢n͢h͢ ͢c͢h͢ậ͢t͢ ͢c͢h͢ộ͢i͢,͢ ͢c͢h͢ị͢ ͢P͢h͢ụ͢n͢g͢ ͢b͢è͢n͢ ͢g͢ử͢i͢ ͢T͢h͢ọ͢ ͢q͢u͢a͢ ͢x͢e͢ ͢b͢à͢ ͢D͢u͢n͢g͢.͢ ͢T͢r͢ờ͢i͢ ͢l͢ú͢c͢ ͢n͢à͢y͢ ͢đ͢ổ͢ ͢m͢ư͢a͢ ͢t͢o͢ ͢n͢ê͢n͢ ͢b͢ị͢ ͢k͢h͢u͢ấ͢t͢ ͢t͢ầ͢m͢ ͢n͢h͢ì͢n͢,͢ ͢c͢h͢ị͢ ͢k͢h͢ô͢n͢g͢ ͢đ͢ể͢ ͢ý͢ ͢đ͢ế͢n͢ ͢x͢e͢ ͢b͢à͢ ͢D͢u͢n͢g͢.͢

Đ͢ô͢i͢ ͢v͢ợ͢ ͢c͢h͢ồ͢n͢g͢ ͢t͢r͢ẻ͢ ͢v͢à͢ ͢đ͢ứ͢a͢ ͢c͢o͢n͢ ͢c͢h͢ư͢a͢ ͢t͢r͢ò͢n͢ ͢t͢u͢ổ͢i͢ ͢đ͢ã͢ ͢v͢ĩ͢n͢h͢ ͢v͢i͢ễ͢n͢ ͢r͢a͢ ͢đ͢i͢ ͢c͢h͢ỉ͢ ͢t͢r͢o͢n͢g͢ ͢m͢ộ͢t͢ ͢b͢u͢ổ͢i͢ ͢c͢h͢i͢ề͢u͢.͢ ͢Ả͢n͢h͢:͢ ͢X͢u͢â͢n͢ ͢M͢a͢i͢ ͢K͢h͢i͢ ͢đ͢ế͢n͢ ͢T͢P͢ ͢B͢à͢ ͢R͢ị͢a͢ ͢m͢ộ͢t͢ ͢t͢h͢ờ͢i͢ ͢g͢i͢a͢n͢ ͢l͢â͢u͢ ͢m͢à͢ ͢v͢ẫ͢n͢ ͢k͢h͢ô͢n͢g͢ ͢t͢h͢ấ͢y͢ ͢x͢e͢ ͢c͢ủ͢a͢ ͢b͢à͢ ͢D͢u͢n͢g͢ ͢v͢à͢ ͢c͢o͢n͢ ͢t͢r͢a͢i͢ ͢đ͢ế͢n͢,͢ ͢c͢h͢ị͢ ͢g͢ọ͢i͢ ͢đ͢i͢ệ͢n͢ ͢c͢ũ͢n͢g͢ ͢k͢h͢ô͢n͢g͢ ͢t͢h͢ấ͢y͢ ͢a͢i͢ ͢b͢ắ͢t͢ ͢m͢á͢y͢.͢ ͢M͢ã͢i͢ ͢l͢â͢u͢ ͢s͢a͢u͢ ͢c͢ó͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢i͢ ͢n͢g͢h͢e͢ ͢đ͢i͢ệ͢n͢ ͢t͢h͢o͢ạ͢i͢ ͢t͢h͢ì͢ ͢c͢h͢o͢ ͢b͢i͢ế͢t͢ ͢đ͢ã͢ ͢x͢ả͢y͢ ͢r͢a͢ ͢t͢a͢i͢ ͢n͢ạ͢n͢.͢ ͢”͢T͢ô͢i͢ ͢v͢à͢ ͢h͢a͢i͢ ͢c͢o͢n͢ ͢g͢á͢i͢ ͢c͢h͢ạ͢y͢ ͢đ͢ế͢n͢ ͢B͢ệ͢n͢h͢ ͢v͢i͢ệ͢n͢ ͢B͢à͢ ͢R͢ị͢a͢ ͢t͢h͢ì͢ ͢đ͢ã͢ ͢q͢u͢á͢ ͢m͢u͢ộ͢n͢.͢ ͢T͢ô͢i͢ ͢đ͢ã͢ ͢m͢ã͢i͢ ͢m͢ã͢i͢

͢k͢h͢ô͢n͢g͢ ͢c͢ò͢n͢ ͢đ͢ư͢ợ͢c͢ ͢n͢g͢h͢e͢ ͢t͢i͢ế͢n͢g͢ ͢g͢ọ͢i͢ ͢m͢ẹ͢ ͢c͢ủ͢a͢ ͢t͢h͢ằ͢n͢g͢ ͢c͢u͢ ͢d͢u͢y͢ ͢n͢h͢ấ͢t͢ ͢t͢r͢o͢n͢g͢ ͢n͢h͢à͢ ͢n͢ữ͢a͢”͢,͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢i͢ ͢m͢ẹ͢ ͢l͢ạ͢i͢ ͢v͢ậ͢t͢ ͢v͢ã͢.͢ ͢C͢h͢i͢ế͢c͢ ͢q͢u͢a͢n͢ ͢t͢à͢i͢ ͢c͢ủ͢a͢ ͢T͢h͢ọ͢ ͢h͢i͢ệ͢n͢ ͢v͢ẫ͢n͢ ͢c͢ò͢n͢ ͢m͢ở͢ ͢n͢ắ͢p͢ ͢đ͢ể͢ ͢c͢h͢ờ͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢i͢ ͢c͢h͢a͢ ͢đ͢a͢n͢g͢ ͢đ͢i͢ ͢b͢i͢ể͢n͢ ͢đ͢á͢n͢h͢ ͢c͢á͢,͢ ͢c͢á͢c͢h͢ ͢đ͢ấ͢t͢ ͢l͢i͢ề͢n͢ ͢c͢ả͢ ͢t͢r͢ă͢m͢ ͢h͢ả͢i͢ ͢l͢ý͢,͢ ͢t͢r͢ở͢ ͢v͢ề͢.͢ ͢G͢i͢a͢ ͢đ͢ì͢n͢h͢ ͢c͢h͢ị͢ ͢P͢h͢ụ͢n͢g͢ ͢c͢h͢o͢ ͢b͢i͢ế͢t͢,͢ ͢a͢n͢h͢ ͢T͢r͢ư͢ờ͢n͢g͢ ͢-͢ ͢c͢h͢a͢ ͢c͢h͢á͢u͢ ͢T͢h͢ọ͢ ͢đ͢i͢ ͢b͢i͢ể͢n͢ ͢đ͢ư͢ợ͢c͢ ͢g͢ầ͢n͢ ͢1͢0͢ ͢n͢g͢à͢y͢.͢ ͢N͢h͢ậ͢n͢ ͢đ͢ư͢ợ͢c͢ ͢t͢i͢n͢ ͢b͢á͢o͢ ͢đ͢ứ͢a͢ ͢c͢o͢n͢ ͢t͢r͢a͢i͢ ͢t͢ử͢ ͢v͢o͢n͢g͢ ͢v͢ì͢ ͢b͢ị͢ ͢t͢a͢i͢ ͢n͢ạ͢n͢,͢ ͢a͢n͢h͢ ͢t͢ứ͢c͢ ͢t͢ố͢c͢ ͢t͢h͢u͢ê͢ ͢t͢r͢ự͢c͢ ͢t͢h͢ă͢n͢g͢

͢t͢r͢ở͢ ͢v͢ề͢ ͢n͢h͢ư͢n͢g͢ ͢m͢ã͢i͢ ͢đ͢ế͢n͢ ͢t͢ố͢i͢ ͢m͢u͢ộ͢n͢ ͢m͢ớ͢i͢ ͢c͢ó͢ ͢t͢h͢ể͢ ͢đ͢ư͢ợ͢c͢ ͢n͢h͢ì͢n͢ ͢m͢ặ͢t͢ ͢c͢o͢n͢ ͢l͢ầ͢n͢ ͢c͢u͢ố͢i͢.͢ ͢L͢i͢ê͢n͢ ͢t͢ụ͢c͢ ͢a͢n͢ ͢ủ͢i͢,͢ ͢s͢ẻ͢ ͢c͢h͢i͢a͢ ͢n͢ỗ͢i͢ ͢m͢ấ͢t͢ ͢m͢á͢t͢ ͢v͢ớ͢i͢ ͢g͢i͢a͢ ͢đ͢ì͢n͢h͢ ͢c͢h͢ị͢ ͢P͢h͢ụ͢n͢g͢,͢ ͢n͢h͢ữ͢n͢g͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢i͢ ͢h͢à͢n͢g͢ ͢x͢ó͢m͢ ͢c͢h͢o͢ ͢b͢i͢ế͢t͢ ͢T͢h͢ọ͢ ͢r͢ấ͢t͢ ͢t͢h͢ô͢n͢g͢ ͢m͢i͢n͢h͢,͢ ͢l͢é͢m͢ ͢l͢ỉ͢n͢h͢.͢ ͢M͢ớ͢i͢ ͢v͢ừ͢a͢ ͢h͢ọ͢c͢ ͢x͢o͢n͢g͢ ͢l͢ớ͢p͢ ͢3͢ ͢m͢à͢ ͢đ͢ã͢ ͢b͢i͢ế͢t͢ ͢c͢h͢ơ͢i͢ ͢c͢ờ͢ ͢t͢ư͢ớ͢n͢g͢ ͢v͢à͢ ͢t͢h͢ô͢n͢g͢ ͢t͢h͢u͢ộ͢c͢ ͢n͢h͢i͢ề͢u͢ ͢t͢r͢ò͢ ͢c͢h͢ơ͢i͢ ͢đ͢ò͢i͢ ͢h͢ỏ͢i͢ ͢s͢u͢y͢ ͢n͢g͢h͢ĩ͢ ͢n͢h͢i͢ề͢u͢.͢ ͢N͢h͢ì͢n͢ ͢d͢i͢ ͢ả͢n͢h͢ ͢c͢ủ͢a͢ ͢T͢h͢ọ͢ ͢c͢h͢ụ͢p͢ ͢l͢ú͢c͢ ͢đ͢ư͢ợ͢c͢ ͢h͢ơ͢n͢ ͢3͢ ͢t͢u͢ổ͢i͢ ͢c͢ứ͢ ͢n͢h͢ư͢ ͢m͢ộ͢t͢ ͢t͢h͢i͢ê͢n͢ ͢t͢h͢ầ͢n͢,͢ ͢a͢i͢ ͢c͢ũ͢n͢g͢ ͢r͢ơ͢i͢ ͢n͢ư͢ớ͢c͢

͢m͢ắ͢t͢.͢ ͢C͢ò͢n͢ ͢d͢ư͢ớ͢i͢ ͢c͢h͢â͢n͢ ͢n͢ú͢i͢ ͢t͢h͢u͢ộ͢c͢ ͢ấ͢p͢ ͢N͢ú͢i͢ ͢D͢i͢n͢h͢,͢ ͢x͢ã͢ ͢K͢i͢m͢ ͢D͢i͢n͢h͢ ͢(͢T͢P͢ ͢B͢à͢ ͢R͢ị͢a͢)͢,͢ ͢k͢h͢ô͢n͢g͢ ͢k͢h͢í͢ ͢t͢a͢n͢g͢ ͢t͢h͢ư͢ơ͢n͢g͢ ͢c͢ũ͢n͢g͢ ͢b͢a͢o͢ ͢t͢r͢ù͢m͢ ͢c͢ă͢n͢ ͢n͢h͢à͢ ͢n͢h͢ỏ͢ ͢c͢ủ͢a͢ ͢a͢n͢h͢ ͢L͢ê͢ ͢H͢ữ͢u͢ ͢T͢r͢ư͢ờ͢n͢g͢ ͢k͢h͢i͢ ͢c͢ó͢ ͢đ͢ế͢n͢ ͢3͢ ͢c͢h͢i͢ế͢c͢ ͢q͢u͢a͢n͢ ͢t͢à͢i͢ ͢đ͢ặ͢t͢ ͢s͢o͢n͢g͢ ͢s͢o͢n͢g͢ ͢n͢h͢a͢u͢.͢ ͢V͢ợ͢ ͢c͢h͢ồ͢n͢g͢ ͢a͢n͢h͢ ͢T͢r͢ư͢ờ͢n͢g͢ ͢v͢ừ͢a͢ ͢s͢i͢n͢h͢ ͢c͢h͢á͢u͢ ͢N͢g͢ọ͢c͢ ͢đ͢ư͢ợ͢c͢ ͢1͢0͢ ͢t͢h͢á͢n͢g͢.͢ ͢S͢á͢n͢g͢ ͢h͢ô͢m͢ ͢x͢ả͢y͢ ͢r͢a͢ ͢t͢a͢i͢ ͢n͢ạ͢n͢,͢ ͢a͢n͢h͢ ͢c͢h͢ở͢ ͢v͢ợ͢ ͢c͢o͢n͢ ͢đ͢i͢ ͢c͢h͢ơ͢i͢ ͢ở͢ ͢b͢i͢ể͢n͢ ͢L͢o͢n͢g͢ ͢H͢ả͢i͢ ͢đ͢ể͢ ͢g͢i͢ả͢i͢ ͢k͢h͢u͢â͢y͢ ͢s͢a͢u͢ ͢m͢ộ͢t͢ ͢t͢u͢ầ͢n͢ ͢l͢à͢m͢ ͢v͢i͢ệ͢c͢ ͢n͢ặ͢n͢g͢ ͢n͢h͢ọ͢c͢.͢ ͢T͢u͢y͢ ͢n͢h͢i͢ê͢n͢,͢

͢đ͢ó͢ ͢c͢ũ͢n͢g͢ ͢l͢à͢ ͢l͢ầ͢n͢ ͢c͢u͢ố͢i͢ ͢c͢ù͢n͢g͢ ͢m͢à͢ ͢c͢ả͢ ͢g͢i͢a͢ ͢đ͢ì͢n͢h͢ ͢n͢h͢ỏ͢ ͢c͢ủ͢a͢ ͢a͢n͢h͢ ͢đ͢ư͢ợ͢c͢ ͢t͢ậ͢n͢ ͢h͢ư͢ở͢n͢g͢ ͢h͢ạ͢n͢h͢ ͢p͢h͢ú͢c͢ ͢b͢ê͢n͢ ͢n͢h͢a͢u͢.͢ ͢“͢L͢à͢ ͢c͢o͢n͢ ͢t͢r͢ư͢ở͢n͢g͢ ͢t͢r͢o͢n͢g͢ ͢g͢i͢a͢ ͢đ͢ì͢n͢h͢,͢ ͢a͢n͢h͢ ͢T͢r͢ư͢ờ͢n͢g͢ ͢r͢ấ͢t͢ ͢q͢u͢a͢n͢ ͢t͢â͢m͢ ͢đ͢ế͢n͢ ͢e͢m͢ ͢ú͢t͢ ͢t͢r͢o͢n͢g͢ ͢n͢h͢à͢.͢ ͢D͢ù͢ ͢l͢à͢m͢ ͢c͢ô͢n͢g͢ ͢v͢i͢ệ͢c͢ ͢c͢h͢ẻ͢ ͢đ͢á͢ ͢r͢ấ͢t͢ ͢n͢ặ͢n͢g͢ ͢n͢h͢ọ͢c͢ ͢n͢h͢ư͢n͢g͢ ͢a͢n͢h͢ ͢ấ͢y͢ ͢k͢h͢ô͢n͢g͢ ͢b͢a͢o͢ ͢g͢i͢ờ͢ ͢t͢h͢a͢n͢ ͢v͢ã͢n͢ ͢v͢ớ͢i͢ ͢a͢i͢.͢ ͢C͢ả͢ ͢g͢i͢a͢ ͢đ͢ì͢n͢h͢ ͢t͢ô͢i͢ ͢c͢h͢ư͢a͢ ͢v͢u͢i͢ ͢m͢ừ͢n͢g͢ ͢v͢ớ͢i͢ ͢a͢n͢h͢ ͢c͢h͢ị͢ ͢đ͢ư͢ợ͢c͢ ͢b͢a͢o͢ ͢l͢â͢u͢ ͢t͢h͢ì͢ ͢g͢i͢ờ͢ ͢đ͢ã͢ ͢m͢ấ͢t͢ ͢t͢ấ͢t͢ ͢c͢ả͢”͢,͢ ͢a͢n͢h͢ ͢L͢ê͢ ͢V͢ă͢n͢ ͢H͢u͢ấ͢n͢ ͢n͢ó͢i͢ ͢v͢ề͢ ͢a͢n͢h͢ ͢t͢r͢a͢i͢.͢ ͢

C̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼

̼K̼h̼o̼a̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼C̼h̼á̼u̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ê̼ ̼t̼h̼ả̼m̼.̼ ̼C̼h̼a̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼s̼ớ̼m̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼n̼,̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼

̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼ỉ̼u̼.̼”̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼à̼ ̼R̼ị̼a̼ ̼–̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *